วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศระเบียบช้างใหม่ ช้างแรกเกิดทำตั๋วรูปพรรณได้แล้ว

การเปลี่่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
วันนี้...ลูกช้างเลี้ยงที่เกิดใหม่ รวมถึงลูกช้างที่อายุไม่เกิน 8 ปี สามารถไปจดทะเบียน ทำตั๋วรูปพรรณ โดยไปยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่ช้างอยู่ได้เลย


ออกระเบียบใหม่ช้างแรกเกิด จดทะเบียนตั๋วรูปพรรณได้เลย

มติชนออนไลน์ | วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:20:52 น.

นายดำรงค์ พิเดช สมาชิกสภาปฏิรูป(สปช.) ด้านการเมือง และกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สปช.เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์(ไซเตส) และเป็นการแก้ปัญหาการค้างาช้างผิดกฏหมาย โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดตั๋วรูปพรรณช้างใหม่ เป็นรูปเล่ม มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับช้างแต่ละเชือกมากขึ้น เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมทะเบียน การล่าช้าง หรือลักลอบนำงาช้างป่ามาขาย โดยอ้างว่าเป็นงาช้างบ้าน หรือช้างตามกฏหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

"นั่น หมายความว่า เดิมที ที่เคยกำหนดว่าลูกช้างบ้านเกิดใหม่อายุไม่เกิน 8 ปี ถึงจะเอาไปทำตั๋วรูปพรรณ ซึ่งทำให้มีปัญหาเรื่องการลักลอบค้างาช้าง การเอาช้างป่ามาสวมตั๋ว เกิดขึ้น ต่อไปนี้ ลูกช้างเกิดใหม่ ให้เจ้าของช้างไปยื่นขอจดทะเบียน ทำตั๋วรูปพรรณ ทันที เป็นไปตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482  การยื่นคำขอนั้นให้เจ้าของ หรือตัวแทนไปยื่นต่อนายทะเบียน ท้องที่ ที่ช้างอยู่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบตำหนิรูปพรรณช้าง การสอบสวนหลักฐาน และพฤติการณ์เจ้าของช้างและพยานให้เห็นว่า ได้ช้างมาโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมาย เพื่อออกตั๋วรูปพรรณให้ต่อไป"

นาย ดำรงค์ กล่าวว่า จากข้อมูล พบว่า เวลานี้ประเทศไทยมีช้างบ้านอยู่ประมาณ 3,000 เชือก และจากการทำประชาสัมพันธ์ตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการปรับปรุงกฏหมายใหม่เกี่ยวกับการทำตั๋วรูปพรรณช้างนั้น พบว่า มีเจ้าของช้างนำช้างมาขึ้นทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแบบใหม่แล้วประมาณ 2,000 เชือกด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น